Červen 2016

Cesta ven- článek o diskriminaci nejen ve vzdělávání- The interview with Jana, a social worker: How hard it is being socialized

13. června 2016 v 13:28 | Vendula Rulcová
profilová fotka uživatele Jana Zbožínková
Jana Z.
Rozhovor o tom, jak je těžká cesta ven s Janou, která je sociální pracovnicí
1. Ahoj, představ nám prosím sebe a svou práci.
Pracuju v jednom českém středně velkém městě, které je se vyznačuje zaměřením na průmysl, vyšší nezaměstnaností a vyloučenými lokalitami, které jsou trnem v oku celého města a je to v podstatě to první, co každému při vyslovení jména tohoto města přijde na mysl.
Já zde pracuju pro jednu neziskovou organizaci na pozici terénního sociálního pracovníka. Náplní mého zaměstnání je práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Přestože se sociální vyloučení nemusí nutně pojit se sociálně vyloučenými lokalitami, vzhledem k politice měst tomu tak často je.
2. Co je to sociální vyloučení?
A jak lze specifikovat sociální vyloučení a vyloučené lokality? Nejčastěji se jedná se o konkrétní místa, kde se nachází ubytovny či městské byty, v nichž žijí v nepříznivých podmínkách rodiny nebo jednotlivci. Nepříznivé podmínky se projevují především vysokou nezaměstnaností, nemožností zajistit si vhodné bydlení a velkou zadlužeností.
3. Čím se konkrétně zabýváš?
V rámci naší služby pomáháme rodinám zlepšit jejich životní podmínky. Takovéto rodiny, jak jsem již zmiňovala, nejvíce řeší problémy spojené s nezaměstnaností a s nízkým nebo žádným příjem, se zajištěním si vhodného bydlení, zadlužeností a s komunikací s dalšími institucemi.
Nedílnou a velmi důležitou součástí naší práce je také provozování předškolního nízkoprahového klubu, kde připravujeme děti na úspěšný vstup do mateřských školek nebo do prvních tříd základních škol. Jednou z priorit předškolního nízkoprahového klubu je příprava na povinnou školní docházku a případně omezení odkladů nástupu do ZŠ. Předškolní klub realizujeme především z toho důvodu, že v době, kdy zatím není předškolní vzdělávání povinné, často dochází k tomu, že děti ohrožené sociálním vyloučením nejsou z nejrůznějších "důvodů" do školek přijímány. To by se dalo označit jako jeden ze základních kamenů úrazů vysoké neúspěšnosti dětí ohrožených sociálním vyloučením v systému vzdělávání a v dalším profesním životě.
Věnujeme se i doučování. Tato aktivita probíhá v rodinách s dětmi. Práce přímo v rodině má svůj význam nejen pro samotné dítě, ale i pro podporu výchovných a vzdělávacích dovedností rodičů. Konkrétně si služba klade za cíl změnu postojů rodičů ke vzdělávání, jejich aktivnější zapojení do mimoškolní přípravy dětí a vytvoření odpovídajícího rodinného zázemí pro přípravu dětí do školy. U dětí chceme podpořit jejich schopnosti a dovednosti a motivovat je k udržení se v běžném vzdělávacím proudu a tím předejít předčasnému ukončování studia.To je v kostce to, čemu se při své práci věnujeme.
4. Jak konkrétně pomáháte v oblasti vzdělávání? Vyskytuje se diskriminace kohokoliv?
Pokud jde o konkrétní oblast vzdělávání a vliv sociálního vyloučení na vzdělávání, bylo by vhodné zmínit skutečnost, že nelze izolovaně hodnotit a řešit problematiku vzdělávání bez uvědomění si toho, že jednotlivé aspekty sociálního vyloučení se navzájem ovlivňují.
To v praxi může například znamenat, že pokud rodina nemá vhodné zázemí - a může se jednat o bydlení na ubytovně, předimenzované bydlení v nevyhovujícím bytě či pobyt v azylovém domě nebo řešení existencionálních problémů spojených s nízkým příjmem, exekucemi a problémy se sehnáním adekvátně hodnoceného legálního zaměstnání, lze těžko očekávat, že nejvyšší prioritou viděno z krátkodobého horizontu bude vzdělání dětí. Obzvlášť pokud rodič či rodiče nezažili úspěch při vzdělání, což je samotné limituje v pracovním životě, a neznají vhodné strategie a své možnosti k uplatnění práv svých dětí na kvalitní vzdělání. A to zde ani nezmiňuji zařazování dětí sociálně vyloučených do proudu speciálního školství.
Představte si sebe sama na místě jakéhokoli dítěte z vyloučené lokality, kdy jeho rodiče jsou absolventy bývalé zvláštní školy, protože jiná možnost v podstatě nebyla. Je vám pět let. Nemáte většinu základních návyků, potřebných pro vstup do ZŠ, protože vás prostě do žádné MŠ, kde by vás to naučili, nevzali a rodina nemá předpoklady pro rozvoj dítěte, protože třeba nezná, co je potřeba umět. Jdete k zápisu - dostanete odklad. Stejně vás do žádné MŠ nevezmou a situace se po roce opakuje. PPP doporučí zařazení do jiného typu vzdělávání - tedy většinou do ZŠ praktické z důvodu snížení schopností vlivem sociálního vyloučení. Samozřejmě se potom můžete hlásit na jakoukoli střední školu. Musíte ale splnit podmínky přijímacího řízení - proto se nabízí především učební obory - a i to je ideální představa, protože mnoho z dětí končí již po (i před) dosažení základního vzdělání. Proč? … Zkušenost rodičů? Realita nemožnosti získat regulérní ohodnocené zaměstnání? Nedostatek vzorů a žití ve vyloučené lokalitě, kde se tyto problémy kumulují? … Pravděpodobně má vliv kombinace všech těchto aspektů a mnoha dalších.
5. Jsou více ohroženy dívky či chlapci? Je rozdíl v jejich možnostech vzdělávání?
Co se týče vzdělávání dívek ohrožených sociálním vyloučením, myslím si, že zde se kombinuje kromě výše zmíněných determinant také skutečnost, že vhledem k životní realitě a možným kulturním kořenům, může pro dívky být reálným životním cílem těhotenství a výchova dětí. Díky čemuž se nám koloběh krásně uzavírá. Otázkou zůstává, co můžeme jako společnost udělat pro změnu. Ideálně pro změnu mít minimálně možnost volby a znát své možnosti.
Jana Z.
The interview with Jana, a social worker: How hard it is being socialized
1. Hi, can you introduce your job and yourself?
I work in a Czech medium-sized town known for industry, higher rate of unemployment and socially excluded communities, which are a thorn in town´s side, and it is the first thing which comes to your mind when you pronounce the name of this town.
I work for one non-profit organization as a terrain social worker. I work with socially excluded people. Despite the fact that social exclusion is not directly connected with socially excluded communities, the policy of this town supports this problem.
2. What is a social exclusion? How can you specify this?
These are often places where you can find quarters or town flats which are inhabited by families or individuals in harsh conditions. This is manifested by high rate of unemplyment, no possibility for fading a suitable accomodation and high rate of indebtedness.
3. What exactly does your job follow up?
We help to improve the living conditions of families. These families, as I mentioned before, deal very often with unemplyment, low or no income, suitable accomodation, indebtedness and bad communication with authorities.
The most important part of our job is to provide pre-school club where we prepare children for successful entering to kindergarten or to first grade classes at elementary schools. One of the priorities of the pre-school club is the preparation for elementary school and reduction of adjournments to these schools. The pre-school club is organized because the children of socially excluded families are very often not accepted to pre-school education. This is the worst thing which may happen to these children because they might be unsuccessful during their education or in vocational life.
We also provide extra lessonswhich are organized in families. The work in a family has its importance not only for children but also for parents and their pedagogical and educational skills. This service is organized to change the attitude of parents towards education and their more active involvement into extracurricular preparation of children and creation of familial environment for children´s school preparation. We want to support children, especially their abilities or skills and to motivate them to be successful in common education and prevent them to finish their studies in advance. So this is briefly what we are focused on in our job.
4. How exactly do you help in education? Are there any aspects of dicrimination?
If you take education and the influence of social exclusion into account, it must be said that it is not possible to evaluate both of them at the same time without knowing the fact that the aspects od social exclusion influence each other.
In practise, this means that if a certain family does not have its social background, it can be living in quarters, living in unsatisfactory flat with excess capacity, living in asylum house or dealing with existentionalist problems connected with low income, attachments and finding legal job. This leads to the fact that these people are not concentrated on their children´s education. Moreover, if none of the parents have not experienced their own success in education, it limitates them in their working life and they do not know their possibilities for puting their rights in education into effect. And I do not even speak about placement of these children into special education.
Imagine this situation, your parents are graduates of a former special school because they did not have another possibility. You are 5 years old, you have no basic habits for entering a basic school because you were not allowed to enter a kindergarten where they teach this and your family has no preconditions for child´s development because they do not know what is needed for that. You go to enrolment but you get a defferal. You are banned to reenter a kindergarten and it happens again next year. Pedagogical-psychological counselling centre recommends you to enter a special school because of your social background, of course you can apply for an admission to high school but you have to complete the conditions of entrance exams, so they offer you just fields of studies for 3 years. This is an ideal concept because most of these children finish their education right after a basic school. Why? Their parents experience? The impossibility to get a proper job? The lack of right examples or living in social exclusion where these problems cumulate? Probably, the combination of all these aspects plays its role in it.
5. Is this more dangerous for girls or boys? Is there any difference in their education?
If you take into account girls´s education and their social exclusion, I think that this combines determinants I have spoken before but moreover the fact that pregnancy and raising children can be seen as a possible aim of life. Thanks to that, our cycle is done. But the question is, what can we, as a society, do for the change? Ideally, having a choice and knowing the possibilities.

Projektové výstupy

6. června 2016 v 11:06 | Vendula Rulcová
V rámci projektu jsme vcytvořili i tři projektové výstupy:

1. krátké představení Dívčí válka- https://www.youtube.com/watch?v=WWao0HoKQ74
2. anketu o diskriminaci žen- https://www.youtube.com/watch?v=dDXN1YEyl8I
3. krátké představení na téma diskriminace- https://www.youtube.com/watch?v=6G41gDotgUg